Pieteikums

Vēlamā mācību programma
Vairāk informācijas
Vairāk informācijas

Apjoms stundās: 48 stundas

teorija - 23 stundas

praktiskās mācības - 25 stundas

Mērķis un uzdevumi:

Mērķis: Iedrošināt un atbalstīt uzsākt savu uzņēmējdarbību nākotnē. Pilnveidot savas kompetences, dzīvojot konkurences apstākļos.

Uzdevumi:

 1. iegūt vispārīgas zināšanas par Latvijas darba tirgus prasībām, pieprasījumu un piedāvājumu;
 2. apgūt vispārējas un specifiskas sociālās un uzņēmējdarbības kompetences;
 3. attīstīt prasmi iegūt, pārbaudīt, analizēt, novērtēt un lietot informāciju no dažādiem informācijas avotiem;
 4. attīstīt prasmi izmantot iegūtās zināšanas praksē;
 5. veicināt motivāciju mūsdienīgas, konkurētspējīgas personības izaugsmei.
Vairāk informācijas

Apjoms stundās: 48 stundas

teorija - 23 stundas

praktiskās mācības - 25 stundas

Mērķis un uzdevumi:

Mērķis: Iedrošināt un atbalstīt uzsākt savu uzņēmējdarbību nākotnē. Pilnveidot savas kompetences, dzīvojot konkurences apstākļos.

Uzdevumi:

 1. iegūt vispārīgas zināšanas par Latvijas darba tirgus prasībām, pieprasījumu un piedāvājumu;
 2. apgūt vispārējas un specifiskas sociālās un uzņēmējdarbības kompetences;
 3. attīstīt prasmi iegūt, pārbaudīt, analizēt, novērtēt un lietot informāciju no dažādiem informācijas avotiem;
 4. attīstīt prasmi izmantot iegūtās zināšanas praksē;
 5. veicināt motivāciju mūsdienīgas, konkurētspējīgas personības izaugsmei.
Vairāk informācijas

Apjoms stundās: 48 stundas

teorija - 23 stundas

praktiskās mācības - 25 stundas

Mērķis un uzdevumi:

Mērķis: Iedrošināt un atbalstīt uzsākt savu uzņēmējdarbību nākotnē. Pilnveidot savas kompetences, dzīvojot konkurences apstākļos.

Uzdevumi:

 1. iegūt vispārīgas zināšanas par Latvijas darba tirgus prasībām, pieprasījumu un piedāvājumu;
 2. apgūt vispārējas un specifiskas sociālās un uzņēmējdarbības kompetences;
 3. attīstīt prasmi iegūt, pārbaudīt, analizēt, novērtēt un lietot informāciju no dažādiem informācijas avotiem;
 4. attīstīt prasmi izmantot iegūtās zināšanas praksē;
 5. veicināt motivāciju mūsdienīgas, konkurētspējīgas personības izaugsmei.
Vairāk informācijas

Apjoms stundās: 48 stundas

teorija - 23 stundas

praktiskās mācības - 25 stundas

Mērķis un uzdevumi:

Mērķis: Iedrošināt un atbalstīt uzsākt savu uzņēmējdarbību nākotnē. Pilnveidot savas kompetences, dzīvojot konkurences apstākļos.

Uzdevumi:

 1. iegūt vispārīgas zināšanas par Latvijas darba tirgus prasībām, pieprasījumu un piedāvājumu;
 2. apgūt vispārējas un specifiskas sociālās un uzņēmējdarbības kompetences;
 3. attīstīt prasmi iegūt, pārbaudīt, analizēt, novērtēt un lietot informāciju no dažādiem informācijas avotiem;
 4. attīstīt prasmi izmantot iegūtās zināšanas praksē;
 5. veicināt motivāciju mūsdienīgas, konkurētspējīgas personības izaugsmei.
Vairāk informācijas

Apjoms stundās: 48 stundas

teorija - 23 stundas

praktiskās mācības - 25 stundas

Mērķis un uzdevumi:

Mērķis: Iedrošināt un atbalstīt uzsākt savu uzņēmējdarbību nākotnē. Pilnveidot savas kompetences, dzīvojot konkurences apstākļos.

Uzdevumi:

 1. iegūt vispārīgas zināšanas par Latvijas darba tirgus prasībām, pieprasījumu un piedāvājumu;
 2. apgūt vispārējas un specifiskas sociālās un uzņēmējdarbības kompetences;
 3. attīstīt prasmi iegūt, pārbaudīt, analizēt, novērtēt un lietot informāciju no dažādiem informācijas avotiem;
 4. attīstīt prasmi izmantot iegūtās zināšanas praksē;
 5. veicināt motivāciju mūsdienīgas, konkurētspējīgas personības izaugsmei.
Vairāk informācijas

Apjoms stundās: 112 stundas

teorija - 62 stundas

praktiskās mācības - 50 stundas 

Mērķis un uzdevumi:

Mērķis: Veicināt motivāciju mūsdienīgas, konkurētspējīgas personības izaugsmei, kura spēj adaptēties un integrēties sociālajā vidē. Attīstīt spēju sazināties ar apkārtējo sabiedrību un izprast sevi kā personību, veidojot izpratni par cilvēka individuālajām īpatnībām saskarsmes procesā.

 1. attīstīt prasmi sabalansēt vēlmes, vajadzības un iespējas;
 2. atklāt saskarsmes un komunikatīvo kompetenču nozīmību ilgtspējīgas sabiedrības attīstībā;
 3. attīstīt prasmi iegūt, pārbaudīt, analizēt, novērtēt un lietot informāciju no dažādiem informācijas avotiem;
 4. attīstīt prasmi izmantot iegūtās zināšanas praksē.
Vairāk informācijas

Apjoms stundās: 48 stundas

teorija - 23 stundas

praktiskās mācības - 25 stundas

Mērķis un uzdevumi:

Mērķis: Iedrošināt un atbalstīt uzsākt savu uzņēmējdarbību nākotnē. Pilnveidot savas kompetences, dzīvojot konkurences apstākļos.

Uzdevumi:

 1. iegūt vispārīgas zināšanas par Latvijas darba tirgus prasībām, pieprasījumu un piedāvājumu;
 2. apgūt vispārējas un specifiskas sociālās un uzņēmējdarbības kompetences;
 3. attīstīt prasmi iegūt, pārbaudīt, analizēt, novērtēt un lietot informāciju no dažādiem informācijas avotiem;
 4. attīstīt prasmi izmantot iegūtās zināšanas praksē;
 5. veicināt motivāciju mūsdienīgas, konkurētspējīgas personības izaugsmei.
Vairāk informācijas

Programmas nosaukums – “Konkurētspējīgas personības attīstības veicināšana mūsdienu pedagoģiskajā un sociāli psiholoģiskajā vidē” (A)

Programmas mērķis: pilnveidot un tālāk attīstīt skolotāju pedagoģisko kompetenci konkurētspējīgas personības audzināšanā/pašaudzināšanā un attīstības/pašattīstības veicināšanā.

Plānotie rezultāti: skolotāju zināšanas par konkurētspējas paradigmas maiņu mūsdienās, konkurētspējīgu personību jaunajā izpratnē, konkurētspējas izvērtēšanas metodiku, konkurētspējīgas personības attīstības veicināšanas pedagoģiskajiem un psiholoģiskajiem, t.sk. pozitīvas saskarsmes un attieksmju veidošanās, aspektiem; skolotāju prasmes iegūtās zināšanas izmantot pedagoģiskajā praksē ar mērķi profesionāli veicināt konkurētspējas attīstību; kompetences: atbilstoši izglītības mērķiem un uzdevumiem, kā arī konkrētai pedagoģiskai situācijai radoši un atbildīgi veidot mācīšanās un pozitīvu attieksmju maiņas stratēģijas, plānot, vadīt un izvērtēt mācību, skolotāju profesionālās pašrefleksijas prasmju pilnveidei un refleksijas rezultātu izmantošanai profesionālās attīstības stratēģiju un rīcības soļu izstrādē un audzināšanas procesu izglītības vidē ar mērķi veicināt konkurētspēju, kā arī izvēlēties atbilstošu pedagoģiskās mijiedarbības, t.sk. saskarsmes vadības un attieksmju korekcijas, un konkurētspējas izvērtēšanas metodiku. 

 

Programmas apguves izvērtēšanas veidi: akumulējošais vērtējums. Programmas apguves procesā kursu dalībniekiem ir jāapmeklē vismaz 80% no klātienes nodarbībām, jāsaņem sekmīgs vērtējums par katru ieplānoto praktisko nodarbību (praktikumu, semināru), mājas darbu. Kavētais jākompensē, individuāli vienojoties ar programmas mācībspēkiem. Kursu dalībniekiem pilnveidota prasme iegūtos rezultātus izmantot skolēnu konkurētspējas veicināšanai pedagoģiskajā procesā; pedagoga konkurētspējas anketas pielietošana pedagoga profesionalitātes pašnovērtējumam un profesionālās pilnveides stratēģijas un virzienu izstrādei.

Noslēgumā jāsagatavo un publiski jāprezentē sava metodiskā iestrādne konkurētspējīgas personības attīstības veicināšanā, apliecinot savu kompetenci par programmas tematiku, diskusijas kompetenci un ētiku, sagatavojot PowerPoint prezentāciju un atbildot uz klātesošo jautājumiem. 

Piezīmes un komentāri.
*Uzņemšana skolā notiek atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai.